Vizyon - Misyon - Stratejik Plan

Vizyon

Bilimsel yöntemler ile araştırma ve uygulama yapabilme bilgi ve becerisine sahip konservatör-restoratörler yetiştiren, koruma alanındaki güncel yaklaşımları takip edebilen, disiplinlerarası iş birliği kurabilen, mesleki etik ilkelere karşı duyarlı, ulusal ve uluslararası düzeyde öncü bir bölüm olmaktır.

 

Misyon

Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve onarımı alanındaki gelişme ve değişimleri takip eden, ülkemizin ihtiyaçlarına duyarlı, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ve standartları dikkate alarak hazırlanmış çağdaş bir eğitim programı ile bu alanının gelişmesine katkıda bulunmak,

 

Kuram ve uygulama alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip, çok yönlü düşünebilen, disiplinlerarası iş birliği sağlayabilen, mesleki etik değerlere sahip, insana, topluma ve çevreye duyarlı konservatör-restoratörler yetiştirmek,

 

Eğitim-öğretim ve ilgili tüm faaliyetler ile kültür varlıklarının korunmasına katkıda bulunarak, ortak mirasımız ve belleğimizin sürdürülebilirliğini sağlamak.

 

2019-2024 Yılı Stratejik Planı

Stratejik Amaç - 1: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ALANINDA ÖNCÜ BÖLÜM OLMAK

Hedef 1.1: Lisans yerleştirme sınavında tercih edilebilirliği artırmak

1.1.1. Öğretim elemanları ve öğrencilerin bilimsel çalışma ve başarılarının duyurulması 
1.1.2. Bölüm tanıtımının ve etkinliklerinin medyada (yazılı, görsel, sosyal) daha fazla yer almasının sağlanması 
1.1.3. Bölüm web sayfasının güncellenmesi 
Ölçütler: Medyada (yazılı, görsel, sosyal) yer alan öğretim elemanı ve öğrenci çalışmaları ve başarılarının duyuru sayısı; medyada (yazılı, görsel, sosyal) yer alan bölüm etkinliklerinin yıllık sayısı, web sayfasının aralıklarla güncellenmesi
 
 
Hedef-1.2: Eğitim ve öğretimin sürekli iyileştirilmesini sağlamak 
1.2.1. Program çıktıları ve ders öğrenim çıktıları kapsamında ulusal ve uluslararası alanda başarılı öğrenciler yetiştirilmesi
1.2.2. Öğrenci ders başarı oranının ve öğrenci memnuniyet yüzdesinin artırılması 
1.2.3. Ders ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin etkinleştirilmesi
1.2.4. Ulusal ve uluslararası eğitim-araştırma kurumları ile öğrenci değişiminin sağlanması
1.2.5. Öğrencilerin mesleki bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesi amacıyla, teorik ve uygulamalı dersler kapsamında, mesleki ve teknik geziler, seminerler düzenlenmesi 
1.2.6. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sempozyum, seminer, yarışma, sergi vb. etkinliklere katılma oranının artırılması 
Ölçütler: Eğitim planının uygulanma oranı, öğrenci ders başarı oranı, öğrenci memnuniyet oranı, öğrencilerle yapılan toplantı sayısı, bölümün mevcut değişim programlarındaki öğrenci değişim sayısı, dersler kapsamında düzenlenen gezi, seminer vb. etkinlik sayısı, etkinliklerin duyurulma sayısı, öğrencilerin yarışmalara vb. etkinliklere katılım sayısı
 
 
Hedef-1.3: Yeterli sayıda nitelikli, başarılı ve farklı uzmanlık alanlarına sahip öğretim üyelerine sahip olmak
1.3.1. Mevcut akademik kadro planlamasına ve kapasite geliştirme çalışmalarına devam edilmesi
1.3.2. Ulusal ve uluslararası indekslere giren yayın sayısının ve niteliğinin artırılması 
1.3.3. Ulusal ve uluslararası araştırma-geliştirme ve uygulama projelerinin sayısının ve niteliğinin artırılması
1.3.4. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve etkinliklere katılımın desteklenmesi ve artırılması
1.3.5. Ulusal ve uluslararası eğitim-araştırma kurumları ile öğretim üyesi değişiminin sağlanması  
Ölçütler: Akademik kadro sayısında yıllık artış oranı, yıllık akademik yayın sayısı, araştırma-geliştirme ve uygulama projelerinin sayısı, bilimsel toplantı ve etkinliklere katılım sayısı, bilimsel toplantı ve etkinlikleri düzenleme kurulu üyelik sayısı, bilimsel toplantı ve etkinliklerinin bilimsel komite üyelik sayısı, ulusal ve uluslararası kapsamda öğretim üyesi değişim sayısı
 
 
Hedef-1.4: İdari ve teknik hizmet kalitesini artırmak
1.4.1. İdari personel sayısının artırılması 
1.4.2. Teknik kadro için gerekli başvuruların yapılması 
Ölçütler: İdari personel sayısındaki artış oranı, teknik eleman sayısı
 
 

Stratejik Amaç - 2: FİZİKSEL VE TEKNOLOJİK ALTYAPI İMKANLARI İLE ALANINDA ÖNCÜ BÖLÜM OLMAK

 

Hedef-2.1: Bölümün uygulamalı eğitim için mekân ve altyapı ihtiyaçlarını geliştirmek
2.1.1. Koruma ve onarım atölyelerinin ders planında belirtilen dönemlerde eğitime hazır hale gelebilmesi için fiziksel ve teknolojik altyapılarının geliştirilmesi
2.1.2. Koruma Laboratuvarı’nın fiziksel ve teknolojik altyapısının geliştirilmesi
Ölçütler: Eğitime hazır hale gelen atölye sayısı, laboratuvarın aktif olarak çalışmaya başlaması ve/veya laboratuvar kullanılarak yapılan proje sayısı, laboratuvar ve atölyelerdeki yeni  donanım, yazılım ve alet sayısı
 
 
Hedef -2.2: Bölümün teorik eğitim için mekân ihtiyacını geliştirmek 
2.2.1. Derslik sayısının artırılması
2.2.2. Dersliklerin fiziksel ve teknolojik altyapılarının geliştirilmesi
Ölçütler: Bölümün kullanımında olan derslik sayısı artış oranı, fiziksel ve teknolojik altyapısı tamamlanan veya geliştirilen derslik sayısı
 
 
Stratejik Amaç - 3: ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMEDE ALANINDA ÖNCÜ BÖLÜM OLMAK
 
Hedef-3.1: Araştırma ve geliştirme çalışmalarının geliştirilmesini sağlamak 
3.1.1. Öğretim elemanlarının akademik ve kişisel gelişmeleri için kısa ve uzun vadeli yurt dışı araştırma çalışmalarında bulunmalarının teşvik edilmesi
3.1.2. Bilimsel araştırma projeleri ve döner sermaye projelerine başvuruda bulunulması
3.1.3. Araştırma ve geliştirme çalışmalarında kurum içi ve dışı iş birliğinin artırılması ve disiplinler arası çalışmaların güçlendirilmesi 
Ölçütler: Eğitim-araştırma amaçlı yurtdışı çalışmalar için burs/destek duyuru sayısı, bilimsel araştırma ve döner sermaye projelerine başvuru sayısı, disiplinler arası iş birliği ve çalışma sayısı 
 
 
Hedef-3.2: Ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığı arttırmak
3.2.1. Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak çalışmaların (eğitim-öğretim, akademik) teşvik edilmesi
3.2.2. Öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik değişim programlarının geliştirilmesi ve teşvik edilmesi
Ölçütler: Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak çalışma sayısı, değişim programlarının sayısı
 
 
Stratejik Amaç - 4: ALANINDA KATILIMCI VE KAPSAYICI BİR BÖLÜM OLMAK
 
Hedef-4.1: İç ve dış paydaşlar ile iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesi
4.1.1. Paydaşların Bölüm tarafından düzenlenen etkinliklere katılım ve katkılarındaki sürekliliğin sağlanması
4.1.2. Alan ile ilgili kamu, özel sektör, STK ve eğitim kurumları ile ortak çalışmaların ve iş birliğinin yapılmasının teşvik edilmesi
Ölçütler: İç ve dış paydaşlar ile düzenlenen etkinlik (seminer, çalıştay, teknik gezi vb.) sayısı, paydaşlarla birlikte yapılan ortak çalışma sayısı
 
 
Hedef-4.2: Toplumsal farkındalığın artırılması 
4.2.1. Toplumu bilinçlendirmek amacıyla gönüllülük esasına dayalı seminerler verilmesi
4.2.2. Çocuklara ve gençlere yönelik kültür varlığı ve koruma bilincini artırmaya yönelik etkinliklerin düzenlenmesi
Ölçütler: Gönüllülük esasına dayalı verilen seminer sayısı, çocuklara ve gençlere yönelik yapılan etkinlik sayısı